Vastgoedmarkt breekt opnieuw records

Vastgoedblog overzicht

Vorig jaar zijn een re­cord­aan­tal hui­zen en ap­par­te­men­ten van ei­ge­naar ver­an­derd. Ook de prij­zen be­reik­ten nieu­we hoog­tes, maar de prijs­stij­ging bleef met 2,5 pro­cent ge­ma­tigd.

De zeer hoge vo­lu­mes en re­cord­prij­zen in de mees­te seg­men­ten en regio's in 2017 komen niet als een ver­ras­sing. Vast­goed blijft hot. 2016 was al een jaar met een re­cord­aan­tal vast­goed­trans­ac­ties (+8,2%). Daar werd in 2017 een ver­leng­stuk aan­ge­breid met een groei van 0,8 pro­cent.

In alle kwar­ta­len van het jaar, be­hal­ve het twee­de, wer­den re­cord­hoe­veel­he­den woon­hui­zen en ap­par­te­men­ten ver­kocht. In to­taal gaat het om 329.000 trans­ac­ties. De druk­ste maan­den waren maart, ok­to­ber en no­vem­ber.

Eco­no­mi­sche rug­wind

De vast­goed­markt ge­niet van een ste­vi­ge rug­wind. De hy­po­the­cai­re ren­te­voe­ten ble­ven in 2017 zeer laag en ook de eco­no­mie hielp een hand­je. Bart van Op­stal, de woord­voer­der van notaris.​be, wijst op het groei­end op­ti­mis­me bij de Bel­gen: 'Het aan­tal nieu­we jobs zit in de lift en het aan­tal star­ten­de on­der­ne­mers blijft groei­en.' Dat ook meer 50-plus­sers een baan vin­den hielp de vast­goed­markt voor­uit, want deze groep is steeds ac­tie­ver als koper.
De ge­mid­del­de prijs voor een woon­huis in ons land steeg vorig jaar naar 240.451 euro, 2,5 pro­cent meer dan het jaar voor­dien. Ap­par­te­men­ten wer­den ook 2,5 pro­cent duur­der. Een ge­mid­deld ap­par­te­ment in België kost nu 215.440 euro.

Op­mer­ke­lijk is dat de prij­zen van ap­par­te­men­ten met 1 slaap­ka­mer meer stij­gen dan die van ap­par­te­men­ten met twee slaap­ka­mers.

Vlaan­de­ren

In Vlaan­de­ren ste­gen de hui­zen­prij­zen iets snel­ler. Een ge­mid­deld woon­huis werd 2,6 pro­cent duur­der tot 266.928 euro. Bij ap­par­te­men­ten ste­gen de prij­zen met 2,3 pro­cent naar 220.268 euro.

Brus­sel

Maar niet in alle regio’s liep het even goed. 2017 was niet het al­ler­bes­te jaar voor de Brus­sel­se vast­goed­markt. Hui­zen wer­den in Brus­sel 2,5 pro­cent goed­ko­per tot 429.689 euro. De mas­sa­le aan­koop van hui­zen door rijke Fran­sen is na het aan­tre­den van de Fran­se pre­si­dent Em­ma­nu­el Ma­cron te­rug­ge­val­len. Ook de vast­goed­fis­ca­li­teit in Brus­sel is vorig jaar aan­ge­past. Ap­par­te­men­ten wer­den 3,2 pro­cent duur­der tot 234.736 euro.

In Wal­lo­nië ste­gen de prij­zen van hui­zen naar 183.445 (+2.7%) en die van ap­par­te­men­ten naar 172.367 euro (+3,4%).

2018

Eco­no­misch kon­digt 2018 zich goed aan voor de wo­ning­markt. Het be­lang­rijk­ste ri­si­co blijft een snel­le ren­te­stij­ging. Er wordt wel een ver­stren­ging van de voor­waar­den voor het af­slui­ten van een le­ning bij een fi­nan­ciële in­stel­ling ver­wacht.
Bij ING gaat men uit van een lich­te ver­ho­ging van de hy­po­the­cai­re rente in 2018, zon­der een in­grij­pen­de im­pact op de prij­zen. De bank ver­wacht dit jaar vrij sta­bie­le vast­goed­prij­zen in de vork van 0 pro­cent en 1,5 pro­cent. Het ef­fect van de ver­la­ging van de re­gi­stra­tie­rech­ten tegen de zomer is moei­lijk in te schat­ten. Het wordt niet uit­ge­slo­ten dat dit de ko­men­de maan­den tot uit­stel­ge­drag leidt.


Bron: De Tijd

SchattingVraag uw gratis schatting aan