Waar vindt u nog een huis onder de 150.000 euro?

Vastgoedblog overzicht

De ge­mid­del­de prijs van een huis is sterk af­han­ke­lijk van de regio. De Tijd ana­ly­seer­de bij de start van Ba­ti­bouw de prijs­ver­schil­len tus­sen de ver­schil­len­de pro­vin­cies. We deden dat op basis van cij­fers van de no­ta­ris­sen voor de pe­ri­o­de 2013-2017 en be­ke­ken de on­der- en de bo­ven­kant op de markt van de hui­zen: tot maxi­maal 150.000 euro en boven de 300.000 euro.

Steeds min­der goed­koop

Steeds min­der hui­zen wor­den in België in het seg­ment tot 150.000 euro ver­kocht. In 2013 wer­den nog 30 pro­cent van de hui­zen ver­han­deld onder de 150.000 euro. Vorig jaar was dat maar 24 pro­cent meer. In die la­ge­re prijs­klas­se werd ge­mid­deld 110.211 euro neer­ge­teld.
Steeds meer Bel­gen be­ta­len meer dan 300.000 euro voor hun huis. Het aan­deel van die trans­ac­ties steeg van 18 pro­cent naar 23 pro­cent. Bin­nen die ho­ge­re prijs­klas­se werd ge­mid­deld 417.746 euro neer­ge­teld. Dat is bijna vier­maal de ge­mid­del­de prijs aan de prijs aan de on­der­kant van de markt.

Deze evo­lu­tie komt niet als een ver­ras­sing. De prij­zen in België zijn de voor­bije vijf jaar met 8,6 pro­cent ge­ste­gen. ‘Ver­geet ook niet dat de men­sen ook steeds meer kwa­li­teit vra­gen en krij­gen. De prijs­stij­gin­gen zijn ook deels het ge­volg van de ho­ge­re nor­men die door de over­he­den wor­den op­ge­legd. Daar be­ta­len ze lo­gi­scher­wij­ze meer voor’, stelt no­ta­ris Bart Van Op­stal.

Kop­lo­per Brus­sel

In het Brussels ge­west (19 ge­meen­ten) is het bijna on­mo­ge­lijk nog een huis te vin­den onder de 150.000 euro. Slechts 1 pro­cent van alle trans­ac­ties wer­den in de on­der­ste vork ver­kocht tegen een ge­mid­del­de prijs van 133.458 euro.
Op vijf jaar tijd steeg het aan­deel van de trans­ac­ties boven de 300.000 euro in Brus­sel van 63 naar 69 pro­cent. Twee op de drie van de ko­pers be­taal­de een ge­mid­del­de prijs van 515.388 euro, ook al­weer bijna het vier­voud in ver­ge­lij­king met het on­der­ste seg­ment.

In het Brussels ge­west is het bijna on­mo­ge­lijk nog een huis te vin­den onder de 150.000 euro.

Ant­wer­pen num­mer twee

In Vlaan­de­ren is Ant­wer­pen dui­de­lijk het num­mer twee, na Vlaams-Bra­bant. Ner­gens wer­den de voor­bije jaren zo­veel ap­par­te­men­ten ge­bouwd en ver­dwe­nen er zo veel hui­zen als in Ant­wer­pen. Al­leen al in de stad Ant­wer­pen kwa­men er sinds 2005 24.000 ap­par­te­men­ten bij en ver­dwe­nen er 6.000 hui­zen als ge­volg van slo­ping en ver­dich­ting.

Slechts 8 pro­cent van de hui­zen wor­den er nog ver­kocht in de prijs­klas­se tot 150.000 euro. De sterk groei­en­de be­vol­king is daar niet vreemd aan. Bijna een derde van alle hui­zen wor­den ver­kocht boven de 300.000 euro (408.275 euro).

De Bra­bant­se twee­ling

De si­tu­a­tie in Vlaams-Bra­bant en Waals-Bra­bant is vrij ge­lijk­lo­pend. Het aan­deel van de hui­zen tot 150.000 euro is in beide pro­vin­cies ge­daald van 6 pro­cent tot 3 pro­cent. Ook de prijs in dat markt­seg­ment is vrij ver­ge­lijk­baar, met een ge­mid­del­de prijs van res­pec­tie­ve­lijk 125.103 en 128.236 euro.

In het hoog­ste markt­seg­ment zit­ten voor de twee regio’s res­pec­tie­ve­lijk 41 pro­cent en 44 pro­cent van alle trans­ac­ties, goed voor een ge­mid­del­de prijs van 417.500 euro in Vlaams-Bra­bant en 430.466 euro in Waals-Bra­bant.

Bui­ten­been­tje West-Vlaan­de­ren

In geen en­ke­le Vlaam­se pro­vin­cie is het zo ge­mak­ke­lijk een ‘goed­koop’ huis te kopen als in West-Vlaan­de­ren.
In geen en­ke­le Vlaam­se pro­vin­cie is het zo ge­mak­ke­lijk een ‘goed­koop’ huis te kopen als in West-Vlaan­de­ren. 18 pro­cent van alle hui­zen wor­den er nog ver­kocht in het on­der­ste markt­seg­ment. De ge­mid­del­de prijs is in de on­der­ste vork dan ook het laag­ste (119.281 euro) van alle Vlaam­se pro­vin­cies.
Het ho­ge­re markt­seg­ment is in West-Vlaan­de­ren wel beter ver­te­gen­woor­digd, met 22 pro­cent van alle trans­ac­ties. In Lim­burg is dat maar 15 pro­cent. Met een ge­mid­del­de prijs van 407.549 euro moet West-Vlaan­de­ren enkel Vlaams-Bra­bant en Waals-Bra­bant laten voor­gaan. ‘De markt van de villa’s en hui­zen aan de kust speelt hier­in een rol’, aldus Bart Van Op­stal.


Bron: De Tijd

SchattingVraag uw gratis schatting aan