Verplicht asbestattest sinds 2022

27 januari | Blogs

Sinds eind 2022 is een asbestattest verplicht bij de verkoop van gebouwen en woningen die zijn gebouwd voor 2001. De beleidsdoelstelling is om zo veel mogelijk asbestgebouwen en de daaraan verbonden risico's in kaart te brengen. Een asbestveilig Vlaanderen tegen 2040 is de ambitie.

Asbestattest verplicht bij verkoop woning

Asbest is een materiaal dat vroeger veel gebruikt werd in de woningbouw. Het komt vaak voor in daken, gevels, vinylvloeren, lambriseringen, vensterbanken en afvoergoten. Sinds 2001 geldt er een verbruiksverbod op asbest, wegens gezondheidsrisico’s. Vanaf november 2022 is een asbest inventarisatie verplicht bij de verkoop van woningen en toegankelijke constructies, met een oppervlakte van 20 m² of meer, gebouwd voor 2001. Het is wettelijk verplicht om een asbestattest voor te leggen bij de ondertekening van de onderhandse verkoopovereenkomst. Hierdoor weet de koper welke materialen of onderdelen van het gebouw of de woning asbest bevatten, wat de staat is van het asbest en hoe het veilig beheerd of verwijderd kan worden.

Geldigheid asbestattest

De geldigheid van een asbestinventarisattest is beperkt in tijd. De standaard geldigheidsduur is 10 jaar. Deze duur kan verkort worden, wanneer voldaan is aan opgestelde voorwaarden in het inspectieprotocol asbestinventarisatie. Wanneer er sprake is van minstens één asbesthoudend materiaal met hoog materiaalrisico, kort de asbestdeskundige de geldigheidsduur in tot 5 jaar. Verstrijkt de geldigheidsduur van het asbestattest? Dan vervalt het attest automatisch en dient er een nieuw attest opgemaakt te worden.

asbestattest verplicht bij verkoop woning

Werkwijze verstrekken asbestattest

De Openbare Vlaamse Afvalstoffen Maatschappij (OVAM) zal het asbestattest afgeven. Voordat zij het asbestattest kunnen verstrekken, wordt er opdracht gegeven voor een inventarisatie door een asbestdeskundige. De asbestdeskundige zal de constructie met risicobouwjaar inventariseren en asbesthoudende of verdachte materialen identificeren en analyseren. Hierover lees je meer in de blog met regels en wetgeving rond het asbestattest.

Is er een asbestattest vereist bij verhuur?

Wanneer je een onroerend goed verhuurt, is er geen asbestattest vereist. Mocht een investeerder een woning kopen om op de huurmarkt aan te bieden, dient hij naar aanleiding van de aankoop, het ingewonnen asbestattest aan (kandidaat-)huurders te overhandigen. Het kan handig zijn om bij nieuwe verhuringen het asbestattest formeel te laten notuleren in een clausule van de huurovereenkomst. Het maakt hierin niet uit of het gaat om residentieel of commercieel vastgoed.

Zorgt verplichting asbestattest voor problemen?

Sinds de verplichting van het asbestattest, is er een tekort aan gecertificeerde asbestkeurders. Er zijn nog niet genoeg asbestdeskundigen om alle aanvragen te kunnen verwerken. Bovendien zijn de laboratoria voor de analyse van de stalen overbevraagd. Hierdoor lopen de wachttijden hoog op. 

De opmaak van het asbestinventaris is erg tijdrovend. Alle asbestverdachte materialen in het gebouw moeten geïnventariseerd worden. Daarnaast kan het zo zijn dat een asbestdeskundige moet wachten op resultaten uit het lab. Het asbestattest dient aanwezig te zijn bij de ondertekening van de onderhandse overeenkomst, waardoor het belangrijk is dit zo snel mogelijk na de tekoopstelling aan te vragen.

Wil je jouw vastgoed verkopen? Neem contact op voor een gratis schatting of meer informatie over het verkopen van je huis of appartement. Onze enthousiaste medewerkers helpen je graag!
Woning verkopen

Ook interessant