Veelgestelde vragen

Nieuwbouw

Btw 6% afspraak en heropbouw

De uitbreiding tot het gans Belgische grondgebied van het verlaagd btw-tarief van 6 % voor de afbraak van gebouwen en de heropbouw van woningen.

Voorwaarden/details:

  • Het moet gaan om woningen die gedurende 5 jaar de enige en eigen woning van de bouwheer/koper zijn. Om dit aan te tonen zal men een attest dienen te ondertekenen.
  • De woning mag maximaal een bewoonbare oppervlakte hebben van 200 m². De bewoonbare oppervlakte wordt bepaald door de oppervlakte van alle woonvertrekken (met name de keukens, de woonkamers, de eetkamers, de slaapkamers, de bewoonbare zolder- en kelderruimten, de bureaus en alle andere voor huisvesting bedoelde ruimtes, op voorwaarde dat die ruimtes een minimumoppervlakte hebben van 4 m² en een minimumhoogte boven de vloer van 2 meter) samen te tellen, gemeten vanaf en tot de binnenkanten van de muren. Ook voor de uitoefening van een economische activiteit gebruikte ruimtes worden inbegrepen.
  • Ook woningen die gedurende een periode van 15 jaar ter beschikking worden gesteld aan een sociaal verhuurkantoor komen in aanmerking.
  • Looptijd van de maatregel: van 1 januari 2021 tot 31 december 2022.
  • Verlaagde BTW-tarief van 6% is van toepassing bij de opeisbaarheid van de BTW. Wanneer u als klant een factuur krijgt binnen de vastgestelde periode zal u een vermindering van BTW kunnen genieten indien u aan bovenstaande vereisten voldoet.

De nieuwe regeling voor afbraak en heropbouw komt bovenop de bestaande regeling voor de 32 centrumsteden. In die centrumsteden kan dan ook van beide regelingen gebruik worden gemaakt tijdens de looptijd van de nieuwe maatregel.

Eigendom Verkopen

Welke attesten heb je nodig voor de verkoop van een woning?

Bij de verkoop van een woning komt wel wat papierwerk kijken, want er is meer dan het compromis en de notariële akte. U moet al vanaf de start van de verkoop een aantal attesten kunnen voorleggen die voor de kandidaat-kopers belangrijke informatie bevatten om een gefundeerde beslissing over de aankoop te maken. Bekijk welke attesten u nodig heeft voor de verkoop van een woning. 

Wat dient te worden gekeurd alvorens verkoop van een woning/appartement?

- De Elektrische keuring : 

De elektrische keuring is een attest dat de staat van de elektrische installatie(s) in de woning/appartement bepaalt en eventuele inbreuken signaleert. Hierdoor wordt een toekomstige koper volledig op de hoogte gesteld van de huidige staat van de elektriciteit.

 - EPC :

Een Energie Prestatie Certificaat is een rapport dat de energiezuinigheid van de woning/ appartement weergeeft. Het EPC wordt opgemaakt door een erkend energiedeskundige en is 10 jaar geldig.

Wat is een EPC en hoe vraag ik het aan?

Wanneer u een woning gaat verkopen of verhuren, dan moet u een EPC of energieprestatiecertificaat kunnen voorleggen. Dit certificaat toont aan de koper of huurder hoe energiezuinig uw pand is. U leest meer over het EPC en de aanvraag hiervan op de pagina: Wat is een EPC en hoe vraag ik het aan?

Eigendom verhuren

Wat zijn de mogelijkheden van de verhuurder voor voortijdige opzegging van de huur?

-          Huurovereenkomst van korte duur:

o   vroegtijdige opzeg is niet mogelijk.

-          Huurovereenkomst van lange duur:

o   Opzeg voor eigen gebruik of familieleden:

§  Contract ondertekend voor 1 januari 2019: te allen tijde mogelijk, mits opzegtermijn van 6 maanden.

§  Contract ondertekend vanaf 1 januari 2019:

·         voor eigen gebruik: te allen tijde mogelijk, mits opzegtermijn van 6 maanden

·         voor familie: pas mogelijk na het verstrijken van de eerste driejarige periode van het contract.

o   Opzeg voor renovatiewerken:

§  Contract ondertekend voor 1 januari 2019: mogelijk bij het verstrijken van elke driejarige periode, mits opzegtermijn van 6 maanden.

§  Contract ondertekend vanaf 1 januari 2019: te allen tijde mogelijk, mits opzegtermijn van 6 maanden.

o   Opzeg zonder motief:

§  Te alle tijde mogelijk, mits opzegtermijn van 6 maanden en betaling van schadevergoeding:

·         einde in de eerste driejarige periode: 9 maanden huur;

·         einde in de tweede driejarige periode: 6 maanden huur.

Wat zijn de mogelijkheden van de huurder tot opzegging?

-          Huurovereenkomst van korte duur:

o   Contract ondertekend voor 1 januari 2019: geen vroegtijdige opzeg mogelijk.

o   Contract ondertekend vanaf 1 januari 2019: kan te allen tijdige; mits opzegtermijn van 3 maanden en betaling van schadevergoeding indien de opzegtermijn einde neemt in:

§  het eerste jaar: 1,5 maand huur;

§  het tweede jaar: 1 maand huur;

§  het derde jaar: 0,5 maand huur.

-          Huurovereenkomst van lange duur:

o   Contract ondertekend voor en vanaf 1 januari 2019: te allen tijde mogelijk, mits opzegtermijn van 3 maanden en schadevergoeding indien de opzegtermijn einde neemt in:

§  het eerste jaar: 3 maanden huur;

§  het tweede jaar: 2 maanden huur;

§  in het derde jaar: 1 maand huur.

Wat te doen bij huurachterstallen door huurder?

Stap 1: Contact opnemen via e-mail of telefoon

In de eerste instantie raden wij aan om de huurder telefonisch te contacteren om te informeren wat de reden is voor de huurachterstal.

Indien u de huurder niet telefonisch te pakken krijgt, kan u via e-mail proberen. Het is trouwens altijd raadzaam om via e-mail te communiceren omdat u op deze manier schriftelijk bewijs heeft van de gevoerde communicatie.

Tip: Werk met deadlines en geef aan wat uw volgende actie zal zijn indien de huurder geen gevolg geeft aan de gemaakte afspraken.

Stap 2: Aangetekende brieven:

Indien de eerste stap niets oplevert, adviseren wij om spoedig over te gaan tot communicatie via aangetekende brieven:

1)      betalingsherinnering: brief waarin u de huurder herinnert om de huurachterstal te betalen;

2)      ingebrekestelling: brief waarin u de huurder verzoekt om de huurachterstal te betalen.

Stap 3: Vrederechter

Wanneer de voorgaande stappen niets opleveren, zit er niets anders op dan naar de vrederechter te stappen. De mogelijkheden hier zijn:

-          Een verzoeningsprocedure:

o   doel: een akkoord tussen huurder en verhuurder bereiken.

o   voordelen: deze is gratis en u heeft geen bijstand van een advocaat nodig.

-          Een gerechtelijke procedure:

o   doel: de huurder zijn verbintenis doen naleven, de huurovereenkomst ontbinden en/of schadevergoeding vorderen;

o   nadeel: hier zijn kosten aan verbonden en bijstand van een advocaat is aangeraden.

Dien ik als verhuurder of huurder de woning/appartement te verzekeren?

Als huurder ben je wettelijk verplicht de woning of het appartement die je gaat huren te verzekeren voor brand én -waterschade. Het verzekeren van inboedel is uiteraard optioneel.

Als verhuurder ben je ook wettelijk verplicht om een brandverzekering (mét optie waterschade) te verzekeren.

Wanneer kan de verhuurder indexeren?

De verhuurder kan de huurprijs één keer per jaar indexeren, tenzij dit expliciet uitgesloten werd in de huurovereenkomst.

Wanneer?

Jaarlijks vanaf de verjaardag van de inwerkingtreding van de huurovereenkomst. Concreet wil dit zeggen als de huurovereenkomst inging op 01/01/2021, mag de huurovereenkomst vanaf 01/01/2022 geïndexeerd worden.

Hoe?

De indexatie dient steeds schriftelijk aan de huurder bezorgd te worden. Dit kan zowel per brief als via e-mail.

Te laat?

De indexatie heeft slechts een terugwerkende kracht van 3 maanden.

Verhuur van autostaanplaats of garage

Zelfs als particulier bent u btw-plichtig als u een garage, een box of een autostaanplaats verhuurt. Dat wil zeggen dat u bij het bevoegde kantoor van uw woonplaats een btw-nummer moet aanvragen.

Als btw-plichtige moet u:

  • de btw aanrekenen aan uw huurders
  • periodieke btw-aangiften indienen
  • de aan uw huurders aangerekende btw doorstorten naar de Staatskas.

Anderzijds kunt u volgens de normale regels de btw in aftrek brengen die u betaald heeft op de goederen en diensten die u geleverd werden in het kader van de verhuur.

Als u niet btw-plichtig bent door een andere economische activiteit en uw jaarlijkse omzet uit de huurinkomsten niet hoger is dan 25.000 euro, kunt u een bijzondere regeling genieten, de vrijstellingsregeling. U moet dan nog steeds een btw-nummer aanvragen, maar u bent vrijgesteld van de meeste andere btw-verplichtingen zoals het aanrekenen van btw aan uw huurders.

Bron : FOD Financiën

Huurprijs indexeren, wanneer kan dat?

Bij de opmaak van een huurcontract spreken de huurder en verhuurder een huurprijs af die in principe de hele looptijd van het contract geldig blijft. Als verhuurder mag u jaarlijks de huur wel indexeren. Maar hoe en wanneer u uw huurprijs indexeert, leest u in de blog

Kan ik een huurcontract vroegtijdig opzeggen?

Wie in Vlaanderen een privéwoning huurt doet dat in principe voor een huurperiode van 9 jaar. Althans, zo staat het in de huidige regelgeving. Want als huurder of verhuurder kan u verschillende redenen hebben om het huurcontract toch eerder op te zeggen. Als huurder kan u bijvoorbeeld een woning hebben gevonden die u wil aankopen, als verhuurder wil u misschien zelf in de huurwoning gaan wonen. Gelukkig voorziet de wetgever een aantal opzegmogelijkheden voor het vroegtijdig opzeggen van uw huurcontract

Wie zorgt er voor welke verzekeringen bij het huren of verhuren van een woning?

Wanneer u een woning huurt of verhuurt dan moet u natuurlijk ook over de juiste verzekeringen beschikken. Als verhuurder moet u een brandverzekering voor het pand afsluiten, als huurder hebt u een aansprakelijkheidsverzekering nodig voor brand en waterschade. Vroeger stond die afspraak meestal al wel in het huurcontract, maar sinds de invoering van het Vlaams Woninghuurdecreet in 2019 is het ook wettelijk verplicht. Lees welke verzekeringen u nodig hebt bij het verhuren of huren van een huis.

Eigendom kopen

Welke registratiebelasting ben ik verschuldigd bij de aankoop van een woning/ appartement?

U geniet 6% indien volgende voorwaarden voldaan zijn:

-          de aankoop door één (of meerdere) natuurlijke persoon (personen) gebeurt

-          de aankoop een gezinswoning betreft. Het moet om een bestaande woning gaan, dat hoofzakelijk dient of zal dienen voor de huisvesting van één gezin of een persoon; bouwgronden zijn dus uitgesloten van het gunstregime

-          de koper of kopers nog geen volledige en volle eigenaar zijn van een andere woning of bouwgrond zijn

-          het om de aankoop van de hele volle eigendom gaat

-          het een zuivere aankoop betreft; ruil of onttrekking aan een vennootschap komen dus niet in aanmerking

-          de koper op het adres van de gekochte woning ingeschreven wordt in het bevolkingsregister of het vreemdelingenregister, binnen de twee jaar na het verlijden van de notariële aankoopakte

Voor de aankoop van een onroerend goed dat niet onder deze voorwaarden valt, is het tarief van 10% nog altijd van toepassing!

Wanneer word ik eigenaar van de aangekocht woning/appartement?

In hoofdzaak wordt u eigenaar bij de ondertekening van de notariële akte hier zullen ook de sleutels worden overhandigd, tenzij anders overeengekomen tussen partijen.

Dient er een voorschot te worden betaald bij de aankoop van een woning?

Partijen kunnen in onderlinge overeenstemming al dan niet bepalen of er een voorschot op de aankoopprijs dient te worden betaald.

Let wel, het is de verkoper aangeraden om een voorschot op de aankooprijs te bedingen daar het voorschot een zekerheid tot aankoop geeft en kan worden aangewend als schadevergoeding, indien de overeenkomst wordt ontbonden door een fout te wijten aan de koper.

Een voorschot wordt steeds op een derdenrekening overgeschreven. Door de derdenrekening worden de gelden beheerd ten voordele van derden en behoren ze aldus niet tot het eigen vermogen. Ook een vastgoedmakelaar beschikt over een derdenrekening waar de gelden in alle veiligheid kunnen worden beheerd voor derden.

Hoe breng ik een geldig bod uit?

U brengt een bod schriftelijk uit met vermelding van uw identiteitsgegevens, de prijs (in cijfers en letter), het voorwerp en de geldigheidsduur van het bod.

Een tip: Alvorens u een bod uitbrengt, passeer even een financiële instelling (bank). Deze kan u het best informeren over de financiële mogelijkheden tot aankoop.

Opgelet: Een bod is bindend dit wil zeggen dat eens u een bod heeft uitgebracht, u niet zonder grondige reden van de aankoop kan afzien!

Een huis kopen om te verhuren? Waar moet ik op letten?

U bent op zoek naar een investering die echt rendeert? Dan is vastgoed een verstandige keuze! Zeker wanneer u een huis koopt om te verhuren, want zo betaalt uw investering zichzelf terug en verdient u er elke maand een extra centje aan. Toch zijn er enkele zaken waar u best op let vooraleer u koopt.  U leest ze hier op de pagina: een huis kopen om te verhuren? Hier moet u op letten. 

Waar moet u op letten bij het kopen van een huis?

Een huis kopen is doorgaans één van de grootste investeringen die u in uw leven zal doen. Het is dus heel belangrijk om de juiste beslissingen te nemen. Maar waarop moet u dan letten vooraleer u de knoop doorhakt en een huis koopt? Onze checklist bij het kopen van een woning helpt u alvast op weg.

Handig stappenplan voor kopen van een huis

Een woning koopt u niet elke dag. Logisch dus dat u niet meteen weet wat er allemaal bij komt kijken en waar u op moet letten. Want hoe zit het nu precies met budget, notaris, compromis en andere zaken die u moet weten vooraleer een woning de uwe is? Bekijk het stappenplan met 6 stappen naar het kopen van een huis.

Wat moet u weten bij het erven van een huis?

Wanneer u een woning erft na een overlijden, dan heeft u verschillende mogelijkheden: u kan de woning houden en er zelf in gaan wonen, u kan ze houden om te verhuren of u verkoopt het huis. U kan zelfs afzien van de erfenis. Maar de wetgeving is complex, u laat zich dus best goed informeren vooraleer u beslist wat u met uw erfenis gaat doen. Bekijk wat u moet weten bij het erven van een huis
 

Wat is de wet Breyne?

U wilt een woning kopen op basis van een plan? Of u liet uw oog vallen op een nog te bouwen woning? Dan is de wet Breyne, ook bekend als de woningbouwwet, er voor u. Dankzij deze wetgeving weet u precies wie waarvoor verantwoordelijk is, welke termijnen gelden en op welke financiële waarborgen u kan rekenen. Lees in de blog 'Wat is de wet Breyne?' wat dit precies inhoudt.  

Wat moet u weten bij het kopen van een tweede huis als investering?

De waarde van vastgoed zit al jaren in stijgende lijn. En het ziet er niet naar uit dat dit de komende periode anders zal zijn. Investeren in vastgoed is dus een belegging die opbrengt. Niet te verwonderen dat veel eigenaars ervoor kiezen om een tweede verblijf te kopen. Wat u moet weten bij het kopen van een tweede huis als investering leest u in deze blog!

Een overbruggingskrediet afsluiten? Zo werkt het!

Een nieuwe woning kopen terwijl het huis waarin u nu woont nog niet verkocht is? Daarvoor kan u een overbruggingskrediet afsluiten. De bank leent u het geld om een nieuwe woning aan te kopen en zodra u uw vorige woning verkocht heeft, betaalt u het kapitaal en de intresten meteen weer terug. Natuurlijk zijn er wel enkele voorwaarden aan verbonden. Bekijk onze blog waarin we vertellen we wat een overbruggingskrediet is en hoe het precies werkt.