Welke documenten heb je nodig voor de verkoop van een woning?

28 april | Kennis van wonen

Naast de technische attesten die nodig zijn bij de verkoop van uw woning, en besproken werden in het voorgaande artikel, zijn er nog een aantal verplichte documenten die voorhanden dienen te zijn. Gebeurt dit niet, dan komt de verkoop op een helling te staan. Onderstaand geven wij uw tekst en uitleg over de overige nodige documenten die in geen geval mogen ontbreken.

1.        Bodemattest

Allereerst zal je als verkoper in het bezit dienen te zijn van een bodemattest.

In dit attest zal worden weergegeven of het verkochte goed een risico-grond is of niet.

We spreken van een risico-grond, wanneer er op de grond in kwestie activiteiten zijn of waren die aanleiding kunnen geven tot bodemverontreiniging.

Het bodemattest moet aangevraagd worden bij de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (OVAM), vermits zij handelen over de bodemkwaliteit.

Indien het onroerend goed gelegen is op een risicogrond, zal de verkoper eerst een oriënterend bodemonderzoek dienen te laten uitvoeren, alvorens er kan overgaan worden tot verdere verkoop van het goed.

Het bodemattest dient aanwezig te zijn bij het verlijden van de notariële akte.

2.        Stedenbouwkundig uittreksel

Vervolgens dient de koper ook de stedenbouwkundige informatie van het verkochte goed te ontvangen, zoals gegevens betreffende de toegekende vergunningen, eventueel vastgestelde bouwovertredingen, in welke stedenbouwkundige bestemming het goed gelegen is, of verkavelingsvoorschriften van toepassing zijn,...

Deze informatie wordt samengevat in een stedenbouwkundig uittreksel, dat aangevraagd kan worden via het Vastgoedinformatieplatform. Het stedenbouwkundig uittreksel dient uiterlijk bij het verlijden van de notariële akte aanwezig te zijn.

Het uittreksel mag op het moment van het verlijden van de notariële akte niet ouder zijn dan één jaar.

3.        Kadastrale legger

De kadastrale legger is een uitgebreide fiche, waarop allerhande informatie die essentieel is bij verkoop van het goed, geraadpleegd kan worden.

Je kan hier onder andere de aard van het goed (appartement, woning, handelspand, etc.), de oppervlakte van het perceel, het perceelnummer, het bouwjaar, etc. op raadplegen. Ook valt op de kadastrale legger het (niet-geïndexeerd) kadastraal inkomen en de gegevens van de eigenaars terug te vinden.

4.        Kadastraal plan

Het kadastrale plan geeft een geografische voorstelling van het onroerend goed, met de bijhorende perceelgrenzen en gebouwen die zich op het perceel bevinden.  

5.        Opzoeking voorkooprecht

Via een voorkooprecht, heeft de houder van dat recht de mogelijkheid om gronden en gebouwen die verkocht worden, bij voorrang op de kandidaat-koper aan te kopen, voor dezelfde prijs en onder dezelfde voorwaarden. Dit kan bijvoorbeeld in het voordeel van sociale wooninstellingen of de Vlaamse Waterweg zijn. Bij de verkoop van uw woning, vraagt de notaris via het e-voorkooploket een opzoeking aan, om aan de kandidaat-koper mee te delen of er al dan niet een recht van voorkoop geldt voor de woning.

6.        Watertoets

De watertoets geeft een weergave met betrekking tot de overstromingsgevoeligheid van uw woning.

Met de watertoets wordt er door de overheid vooraf nagegaan of het toestaan van bepaalde vergunningen, plannen, etc.,  schade zou kunnen toebrengen aan het watersysteem. Indien deze schade te groot is, kan de desbetreffende vergunning geweigerd worden.

De koper zal voor aankoop geïnformeerd worden over de overstromingsgevoeligheid van het perceel.

7.        Opzoeking erfgoed

Alle waardevolle onroerende goederen worden geïnventariseerd door het agentschap Onroerend Erfgoed. Als een pand opgenomen is in een inventaris, heeft dit bepaalde rechtsgevolgen met betrekking tot het behoud, onderhoud, etc. van uw woning.

Via de opzoeking erfgoed, wordt er nagekeken of de verkochte woning in dergelijke inventaris opgenomen werd.

Indien dit het geval is, weet de koper meteen aan welke verplichtingen hij verbonden is.

Ook interessant