summerdeal: wedstrijdreglement

Naam van de wedstrijd : summerdeal – win deze zomer de verkoop van je woning terug

ART 1 organisator

Deze wedstrijd wordt georganiseerd door : HEYLEN VASTGOED, besloten vennootschap, met ondernemingsnummer 0751696946, met zetel te 2200 Herentals, Grote Markt 10.

(Met vestigingen te Antwerpen, Antwerpen ’t Zand, Brasschaat, Dendermonde, Deurne, Ekeren, Geel, Genk, Heist o/d Berg, Hasselt, Herentals, Herentals Hub,  Kalmthout, Lier, Lommel, Malle, Mechelen, Mortsel, Turnhout, Waasland, Wuustwezel, Zoersel).

Hiernagenoemd “de organisator”

ART 2 algemene voorwaarden

Dit reglement bepaalt de algemene voorwaarden met betrekking tot de deelnemingsvoorwaarden aan deze wedstrijd via de website www.heylenvastgoed.be

Als er specifieke voorwaarden van toepassing zijn, wordt er bijkomend een bijzonder wedstrijdreglement opgemaakt voor de wedstrijd.

Deelname houdt de onherroepelijke aanvaarding in van alle bepalingen van het reglement en erkenning expliciet kennis te hebben genomen van het reglement. 

ART 3 deelname

De wedstrijd wordt aangekondigd via sociale media, het belang van Limburg en de gazet van Antwerpen.

Deelname is mogelijk door iedere natuurlijke persoon, op het moment van deelname woonachtig in België en met een minimum leeftijd van 18 jaar oud. Enkel particuliere klanten kunnen deelnemen.

Uitgesloten van deelname : personeelsleden van Heylen Vastgoed en hun partners en familieleden

(echtgenote, echtgenoot, partner en/of kinderen), alsmede de personeelsleden van het toezichthoudende gerechtsdeurwaarderskantoor GDW PROVANT.

Deelname dient steeds ten persoonlijke titel te gebeuren en kan in geen geval uitgaan van meerdere personen, die al dan niet in georganiseerd verband deelnemen, of in het kader van enige juridische of feitelijke vereniging, met het oog op het verhogen van de winstkansen.

De organisator heeft het recht om, bij onregelmatigheden, deelnemers uit te sluiten.

 

ART 4 wedstrijdverloop

Het betreft een wedstrijd waar particuliere verkopers hun woning/appartement/grond te koop stellen bij Heylen Vastgoed met een getekende bemiddelingsopdracht.

Er wordt ook 1 wedstrijdvraag gesteld : hoeveel kantoren Heylen Vastgoed zijn er op 7 juli 2023?

Op 22/09/2023 zal de winnaar bepaald worden.

ART 5 prijs

De winnaar wint de afgesproken commissie op de verkoopprijs in zijn/haar getekende bemiddelingsopdracht.

Contactopname met de winnaar gebeurt telefonisch of via e-mail

De winnaar wordt bekendgemaakt op 22/09/2023 via de website  www.heylenvastgoed.be of via sociale media.

De organisator kan niet aansprakelijk gesteld worden voor technische incidenten of in geval van overmacht.

ART 6

De winnaars aanvaarden zonder beperking om mee te werken aan de communicatie rond de ontvangst van de prijs en aanvaarden ook dat hun naam en foto (eventueel) voor promotiedoeleinden wordt gebruikt, in het kader van de wedstrijd, zonder daarbij recht te hebben op een bezoldiging, auteursrechten of een ander voordeel dan de toegekende prijs. 

De namen komen op de website www.heylenvastgoed.be + sociale media kanalen

Alle persoonsgegevens die in het kader van de actie van deelnemers worden verkregen, worden strikt vertrouwelijk en in overeenstemming met de geldende privacywetgeving behandeld.

Overeenkomstig de wet van 8.12.1992 m.b.t. de bescherming van de privacy hebben de deelnemers het recht op inzage en wijziging van hun gegevens. Sinds 25.5.2018 is de nieuwe Europese privacy wet van toepassing (AVG — Algemene Verordening Gegevensbescherming), die de Belgische privacywet vervangt.

De deelnemers aanvaarden door hun deelname dat hun naam en (eventueel foto) kunnen gepubliceerd worden op de website, sociale media en/of publiciteitsmateriaal.

ART 7 

De organisator neemt de nodige maatregelen om het goede verloop van de wedstrijd te garanderen, met name in geval van betwisting of onvoorziene omstandigheden. AI deze maatregelen en beslissingen in het kader van deze wedstrijd zijn onherroepelijk. De organisator behoudt zich het recht voor om de wedstrijd, het verloop ervan en/of de wedstrijdvoorwaarden te wijzigen als onvoorziene omstandigheden zich zouden voordoen.

De organisator kan niet aansprakelijk gesteld worden voor ongevallen, kosten of schade die voortvloeit uit de deelname aan de wedstrijd, noch voor het slecht functioneren van het internet.

Er zal geen briefwisseling gevoerd worden, noch getelefoneerd worden, noch communicatie plaatsvinden.

De wedstrijd staat onder toezicht van Meester Eric De Belder, gerechtsdeurwaarder met standplaats te 2200 Herentals, Sint Jobsstraat 21. 

Een klacht in verband met deze wedstrijd dient verstuurd te worden per e-mail naar info@gdwprovant.be , uiterlijk 1 week na het beeindigen van de wedstrijd. In geen geval zullen klachten mondeling of telefonisch behandeld worden. Klachten buiten deze termijn of niet per e-mail zullen niet behandeld worden. Alle eventuele geschillen staan onder toezicht van de gerechtsdeurwaarder en diens beslissing is onherroepelijk.

Dit reglement is onderworpen aan het Belgisch recht. In tweede instantie kunnen eventuele geschillen uitsluitend gebracht worden voor de bevoegde rechtbanken van Antwerpen, afdeling Turnhout.